En stor observationsstudie på 37000 amerikanska veteraner undersökte hur enskilda antipsykotika orsakade medicinavbrott.

Clozapine gav minst medicinavbrott, sedan kom depåinjektionerna Abilify Maintena, paliperidon (Xeplion, Trevicta) och Risperdal Consta.

Överraskande var att mer än ett antipsykotika gav färre avbrott än enbart olanzapin och även Risperdal Consta. vilket förklaras med att det är sista chansen och då avbryter man inte lika gärna.

Quetiapin gav 36 % fler inläggningar än olanzapin.

Läs mer hos Healio.

Den största metaanalysen av 137 olika studier på depåinjektioner vid schizofreni visade att återfall och inläggningar minskade jämfört med tablettbehandling.

Resultaten tyder på att depåinjektioner är bäst till de som inte kan sköta tablettbehandling.

Tidigare har behandlingsresultaten varit blandade och alla studier såg ingen fördel med depåinjektioner.

Användningen av depåinjektioner varierar mycket mellan olika länder från 6 % till 80 % (Sverige 30 %).

Läs mer hos The Mental Elf.

En studie på finska och svenska register på personer med schizoaffektiv visade att antipsykotika och särskilt Clozapine och depåinjektioner samt tillägg av humörstabiliserare minskade inläggningarna för psykos.

Bensodiazepiner och quetiapin/Seroquel gav ökad risk för inläggningar i psykos.

Ytterligare studier krävs eftersom schizoaffektiv finns i två former - depressiv och manisk.

Läs mer hos Psychiatric Times.

En studie har gjorts på hur blodfetter förändras när antipsykotika ger dålig effekt.

De med minst förbättring av symptom ökade 22 blodfetter inklusive 20 typer av triglycerider efter 37 dagar, medan personer med störst symptomförbättring hade inte samma ökning.

Fetterna som ökade är kopplade till diabetes och fettlever utan alkoholism.

Läs mer hos EurekAlert!

En studie i Taiwan under 2 år visar att depåinjektioner till nyinsjuknade minskar dödligheten och nästan halverar dödligheten i självmord jämfört med tablettbehandling.

Xeplion minskade dödligheten med 70 % medan Risperdal Consta (29 %) och Haldol depåinjektion (39 %).

Läs mer hos JAMA Psychiatry.

En ny rapport från Läkemedelsverket visar att förskrivningen av beroendeframkallande läkemedel såsom bensodiazepiner och bensodiazepinbesläktade läkemedel har minskat mellan 2015-2019.

Samtidigt har förskrivningen av antihistaminer och melatonin ökat.

Läs mer hos Janusinfo.

Antipsykotika kan skydda mot covid-19 infektion eller leda till ett mildare sjukdomsförlopp tyder en ny undersökning.

Abilify verkar ha potential att behandla svår Covid-19-infektion.

Läs mer hos Medscape.

Personer som aldrig fått antipsykotika och schizofreni i första psykosen som fick antipsykotisk behandling upplevde viktökning och förbättring av kliniska symtom efter 8 veckors behandling i en kinesisk studie.

Läs mer i Healio.

Effekten av depåinjektioner av antipsykotika jämfört med tablettbehandling är inte helt klarlagd och därför har en analys av tidigare studier gjorts.

Även om studiedesigner har styrkor och svagheter, inklusive potentiell låg kvalitet på observationsstudier, identifierade vi konsekvent signifikant fördel med depåinjektioner jämfört med antipsykotika i tabletter för att förhindra sjukhusvistelse eller återfall, i undersökningar som sträcker sig från begränsad forskning (RCT) till verkliga applikation (kohort och pre –poststudier).

Våra resultat tyder på att ökad klinisk användning av depåinjektioner kan förbättra behandlingsresultaten vid schizofreni.

Läs mer i The Lancet.

Randomiserade studier på sömnläkemedel har nästan alltid en uppföljningstid på bara 12–24 veckor.

Många patienter står dock på sömnmedel i flera år.

I en välmatchad amerikansk kohortstudie på medelålders kvinnor med samma grad av sömnproblem jämfördes, under två år, de som valde sömnmedel med de som inte gjorde det.

Ingen skillnad på grad av sömnbesvär kunde ses efter dessa två år.

Läs mer hos Janusinfo.

Seroquel innehåller quetiapin

Farmaceuten lämnade av misstag ut ett läkemedel som den unga kunden använde vid ett självmordsförsök.

Quetiapin tabletterna skulle ha överlämnats till hans personal.

Farmaceuten jobbade snabbt och fixade det på 13 sekunder, men hann inte läsa sista meningen i doseringen.

Läs mer i Läkemedelsvärlden.

Underkategorier