Nässprayen Spravato finns mot depression

Forskning tyder på att narkosmedlet ketamin kan ha effekt även mot andra psykiska besvär än depression.

Läs mer hos Läkemedelsvärlden.

Lindha Holmqvist

Jag började äta Sertralin 2019, ett år då mycket hände omkring oss.

Jag gick samtidigt i samtalsterapi för att bearbeta händelser under barndomen.

När jag var ”friskförklarad” från mina trauman och de var tillräckligt bearbetade så upphörde samtalsterapin.

Men jag har fortsatt äta Sertralin för mitt mående och min ångest.

Det har jag gjort i två år nu.

Läs mer i RSMHBloggen.

Sömnläkemedlet zopiklon (Imovane) är fortfarande den vanligaste substansen vid självmord genom läkemedelsförgiftning.

Läs mer i Läkemedelsvärlden.

Under 2020 dog 822 personer av narkotika- och läkemedelsförgiftningar – 8 procent färre jämfört med året innan.

Främst var det suicid bland kvinnor som minskade.

Antalet överdoser, som är vanligast bland män, gick upp en aning efter en tidigare nedgång.

Närmare hälften av alla 822 dödsfall var olycksfallsförgiftningar, så kallade överdoser.

En mycket stor andel har psykiatriska diagnoser och har haft kontakt med psykiatrin.

Läs mer hos Socialstyrelsen.

Professor Kane tycker att depåinjektioner skall ges tidigare för att förhindra en försämring av sjukdomen. 

Det kommer snart risperidon i depåinjektion, som ges under huden - subkutant varje eller varannan månad.

Konstigt nog diskuterades ej missbrukare, som i Sverige bör få depåinjektion och Risperdal Consta.

Ett planerat driftstopp i helgen gör att det inte går att hämta ut receptförskrivna läkemedel under 15 timmar.

Det pågår från och med klockan 20.00 på kvällen lördagen den 27 november till och med klockan 11.00 söndagen den 28 november.

Under den tiden kommer det alltså inte att gå att hämta ut förskrivna läkemedel eller andra varor på recept vare sig på apoteken eller via e-handeln.

Läa mer hos Läkemedelsvärlden.

Den 1 januari höjs taket i högkostnadsskyddet för läkemedel med en 50-lapp.

Den nya gränsen för frikort blir 2 400 kronor, 50 kronor mer än vad beloppet var 2021.

Läs mer hos Dagens Medicin.

Enligt Fass är esketamin i form av nässprej (Spravato), i kombination med SSRI eller SNRI, indicerat för vuxna med behandlingsresistent depression som inte svarat på minst två olika behandlingar med antidepressiva läkemedel.

NT-rådet (regionernas samverkansmodell för läkemedel) publicerade i slutet av juni 2021 ytterligare en indikation  vid »psykiatriska nödsituationer«. 

Innebär svår depression med självmordstankar med avsikt göra självmordsförsök eller självmordsplaner. 

Läs mer i Läkartidningen

Färre svårt deprimerade patienter blir friska av narkosmedlet ketamin, jämfört med konventionell elektrokonvulsiv behandling, ECT.

Det visar den första randomiserade studien där metoderna jämförts.

Läs mer hos Dagens Medicin.

Tre amerikanska psykiatrer diskuterar ny behandling av agitation, som är ganska vanlig vid akutbesök för schizofreni och bipolär.

Tidigare har Haldol och Lorazepam/Temesta använts.

Clozapine fanns inga resultat för

En metaanalys av publicerade randomiserade studier har gjorts för doseringen av antipsykotika vid återfall i psykos.

De flesta av dos-responskurvorna antydde att ED95 (nära maximal effektiv dos) kan vara i det låga till medelhöga intervallet för FASS-doser.

För de flesta antipsykotika med en platåformad dosresponskurva (det vanligaste mönstret) var ED95 lägre för negativa än positiva symtom, förutom för aripiprazol.

För olanzapin och quetiapin depåtablett (för negativa symtom) och ziprasidon (för positiva symtom) ökade dos-responskurvorna fortfarande i den övre delen av det undersökta dosintervallet, vilket ökade möjligheten att högre doser kunde vara mer effektiva.

Läs mer hos Psychiatric Times.

Alla som förskriver eller lämnar ut klozapin i USA skall recertifieras.

Enligt de nya reglerna kommer apoteken inte längre att tillåtas använda telekommunikation för att verifiera säker användning. Istället kommer tillståndet att expediera fås antingen via kontaktcentret eller online via REMS webbplats.

Vidare kommer ett nytt patientstatusformulär användas i sjukvården för att dokumentera kontrollen av vita blodkroppar för alla i öppenvård och formuläret måste skickas in varje månad.

Kritiker menar att det blir mycket administrativt jobb för de som skriver ut klozapin.

Läs mer hos Medscape.

Underkategorier