Sök efter symptom

Uppdaterad: 11 februari 2018

Natt 

När jag hade röster för 25 år sedan upptäckte jag att de viskande rösterna försvann när jag låg i sängen och studerade en tavla 2 meter bort i fotändan. Röster hade då besvärat mig i drygt 6 månader. Jag förstod att koncentrationen då utåt på att se på tavlan gjorde att rösterna försvann. 

Denna typ av röster - viskningar är den vanligaste hallucinationen och förekommer vid inaktivitet, som vid vila, när det är tyst eller vid läggdags. Det är därför sajten heter Viska. 

Studier från bl.a Norge har visat att vid schizofreni är kognitiva kontrollen av hörselcentrum dålig och uppmärksamheten är riktad inåt vilket kan ge röster. Vissa friska kan höra röster, men de har uppmärksamheten utåt och då ger att rösterna ger inga problem och upplevs som overkliga. 

Vid Viska-metoden tränas förmågan att ha uppmärksamheten och koncentrationen utåt som när man ser intensivt. Synen är det dominerande sinnet jämfört med hörseln. Normalt litar man mer på det som ses än det som hörs och därför finns skäl att träna upp synuppmärksamheten. För synsinnet kan då kanske upptäcka att ingen som pratar finns i rummet och då kanske rösterna minskar, försvinner eller upplevs som overkliga. 

 

Självhjälp: 

  • När du hör röster studera en tavla noggrant på c:a 2 meters håll och notera om rösterna avtar eller försvinner. Försvinner eller avtar rösterna kan nog metoden fungera för dig, men kanske också vid negativt resultat. 
  • Koncentrerade mig i en halvtimme på samma sätt, som när jag koncentrerade mig på tavlan. Det var tyst i rummet för att locka fram rösterna. Inga röster då heller. Jag undvek att tänka mycket, eftersom röster ibland kallas för rösttankar och tankar kan kanske skapa röster. Kom ihåg att inte lyssna efter röster för då kommer de och särskilt om det är tyst. Jag rörde mig i rummet och låg inte i sängen för att slippa kopplas till Freud. 

  • Jag utökade tiden för koncentration nästa dag till 1 timme. Sedan fördubblade jag tiden successivt varje dag till att omfatta hela dagen och då var rösterna helt borta för mig och har inte återkommit. Jag var också noga med att inte lyssna efter röster – nyfikenhet vad rösterna kan säger kan göra att de hörs. 

  • Om rösterna kommer ändå studera en tavla istället och försök att förlänga tiden för att se om den ökande dosen gör att rösterna minskar eller försvinner. Att koncentrera sig länge kan vara svårt för vissa med schizofreni för de kan bara koncentrera sig i max 30 sekunder. Kanske kan metoden fungera sämre vid stora koncentrationssvårigheter. 

  • Hör du viskningar vid läggdags. Ligg på sidan med helst högra örat mot kudden och titta på väggen. Hjälper inte det testa på vänstra sidan. Du borde då slippa viskningarna.

Avslappning kan vara bra för att minska kroppslig spändhet, ångest och när man känner sig uppjagad.

Det finns många sorters avslappning, men bäst kan vara avslappning som både använder muskelspänning och avslappning, vilket kan ge bättre effekt.

Avslappningsövningarna tar 30 minuter och sker sittande eller liggande. Musklerna skall inte spännas för hårt för då misslyckas övningarna.

andningsövningar

Andningsövningar är sannolikt en av de mest effektiva sätten att hantera hög ångest på och är också bra när man behöver lugna ner sig.

Genom att kontrollera andningen känner du dig lugn och även blodtryck och stress minskar. Men övningarna skall omfatta hela bröstet och diafragman.

Andning i övre delarna av bröstet - ångest-andning - ger bara mer ångest.

Enkla övningar:

Uppdaterad: 26 augusti 2017

negativa symptom

Negativa symptom är symptom som minskat i en individs beteende p.g.a av schizofrenin och kan finnas år före första psykosen. Inte lika lätta att uppmärksamma som positiva symptom och kan ofta förväxlas med lättja eller depression. 

Depression förekommer dock oftast hos relativt nyinsjuknade och senare dominerar negativa symptom. Vid schizoaffektiv däremot är depressioner vanligare. Testet The Calgary Depression Scale for Schizophrenia kan skilja mellan depression och negativa symptom och finns på viska.se. Främsta skillnaden är att vid negativa symptom finns ej känslor, vilka finns vid depression. 

Dålig motivation, som ingår i negativa symptom kan troligen försämra kognitiva symptom (tänkande) genom att motivationen att minnas är sämre så försämras minnet. 

Negativa symptom kan vara mycket besvärande och även handikappande, genom att minska arbetsförmågan och förmågan att klara eget boende.

Uppdaterad: 14 oktober 2017

 

Ilska är en känsla som drabbar alla mer eller mindre. En del blir aldrig arga oavsett vad som händer dem. Andra reagerar för minsta sak och blir arga. De flesta av oss har blivit arga, när vi sett orättvisor på TV eller när Sverige förlorat en ishockeymatch. Eftersom vanliga människor har rätt att bli arga så har personer med schizofreni också det.

Vid schizofreni kan vanföreställningar framkalla ilska, liksom de problem som sjukdomen kan framkalla. Ilskan ökar med ett ökat adrenalinpåslag i kroppen. Även anhöriga kan vara arga på sjukdomen och på psykiatrin. 

När psykosen närmar sig kan hos 23 % ilskan öka liksom fientlighet. Fientlighet med ilska och våldsbenägenhet ingår som ett av 7 symptom, när psykossymptom mäts. Missbruk kan öka aggressivitet och våld. 75 %, som vårdas på rättspsyk har missbruk och har oftast hotat eller misshandlat. 1 % av de med schizofreni vårdas på rättspsyk.

Viktigt att vara medveten om att ilska inte är direkt kopplad till aggressivitet och våld (våldsrisken ökar med 70 %). Det kan vara en välkommen och positiv känsla. Ilska är först problematisk, när den leder till aggressivitet och våld, men positivt för att undvika faror och ge ökad säkerhet. Tidigare såg psykiatrin ilska som dålig, men idag handlar det om av vara känslig för sin ilska och använda ilskan positivt.

Antipsykotika har snabb effekt inom 5 dagar mot aggressivitet och den effekten kommer tidigare än mot andra psykossymptom (2 veckor). Bäst effekt mot aggressivitet har Clozapine/Leponex och sedan Zyprexa/Olanzapin. Även humörstabiliserare, som litium och valproat ges ibland mot aggressivitet. I USA ges betablockerare som tillägg eftersom de blockerar adrenalinet som frisätts vid ilska.

Uppdaterad: 13 december 2017

 arbete

Schizofreni nedsätter social- och arbetsförmåga, som ingår i diagnoskraven i DSM 5. I WHO:s diagnossystem ICD-10 krävs ej detta och då får c:a 10 % fler schizofrenidiagnos. Oftast är det kognitiva symptom, som dåligt närminne och koncentrationsförmåga, som försvårar arbete.  Efter första psykosen får 75 % dyslexi, vilket kan ge problem. I praktiken har många problem också med arbeten, som kräver nära kontakt med andra, vilket försvårar att ha sådana arbeten. Fikarasten kan upplevas som väldigt jobbig. 

Socialstyrelsen ansåg tidigare att för nyinsjuknade i schizofreni krävs ofta en sjukskrivning i ett år eller längre. Men nu skall man få arbete direkt och inte som förr efter 1-2 års vård. Problemet är att bara 17 % av psykiatrin har IPS-modellen som kan ge arbete. 

Idag arbetar 8 % med psykossjukdom i Sverige mer än halvtid på öppna marknaden. I Europa  jobbar 4 - 60 % med schizofreni, medan siffrorna är 13 - 80 % i uländer. Att vara gift, sambo, få behandling och arbetat tidigare ökar chanserna till jobb. 60 % i Sverige med psykossjukdom saknar daglig sysselsättning. En ökning kommer troligen framöver till 60 % i arbete p.g.a tidigare och mer effektiv behandling av nyinsjuknade, psykosociala behandlingar, bättre arbetsrehabilitering, bättre mediciner, mindre stigma och större tillgång på lämpliga jobb. 

60 % av samhällets kostnader för schizofreni idag utgörs av sjukskrivning och aktivitetsersättning/sjukersättning, så det är inte vården som kostar mest. 

Förr gavs arbetsträning eller praktik och sedan söktes jobb, vilket gav 17 % jobb, medan IPS-modellen för arbete ger jobb åt 2,4 gånger fler. Tyvärr finns IPS idag bara hos 17 % av landets psykiatri. Ju tidigare IPS ges desto bättre för arbetsförmågan försämras utan arbete under lång tid, liksom ångest och upplevd sårbarhet. IPS-modellen är väldigt individanpassad, så hjälpen kan variera mellan olika individer och siktar på vanliga lönearbeten. Den är en mycket uppskattad del av psykvården och ger inga negativa effekter. Om en starkare kognitiv rehabilitering ges verkar 60 % kunna jobba.