Uppdaterad: 22 augusti 2017

penis 

Sexuella problem vid schizofreni är inte så väl studerade, men intresset för sex verkar inte skilja sig från andra. Psykiska symptom (t.ex. negativa symptom, bristande initiativförmåga och motivation), kroppslig ohälsa, psykosociala faktorer, vård på rättspsyk och psykofarmaka kan bidraga till störd sexuell förmåga. Även trötthet och viktökning kan inverka negativt. Kvinnor med schizofreni har bättre socialförmåga, längre sexuella förhållanden och fler barn än män. 4 % av kvinnorna med psykossjukdom har hemmavarande barn i Sverige medan för männen är det 2 %. 

Störningar i socialförmåga och att interagera med andra begränsar sexuella förhållanden. Eftersom dessa problem inte diskuteras med psykiatern tenderar de att underskattas, vilket kan leda till avbruten medicinering. När bristande sexuell förmåga enbart skylls på antipsykotika finns ökad risk för avbruten medicinering. Hos 16 – 60 % med schizofreni finns störd sexuell förmåga enligt intervjuer, men normalt har 30 % av männen i befolkningen också detta. 

Antipsykotika tycks vara en viktig faktor och särskilt Risperidon/Risperdal och gamla antipsykotika, som t.ex Haldol. Minst risk verkar Clozapine/Leponex, Olanzapin/Zyprexa, Quetiapin/Seroquel och Abilify/Aripiprazol ha. Men även antidepressiva och andra läkemedel kan störa. 

Antipsykotika har kopplats till försämrad sexuell förmåga, oförmåga till stånd, försämrad orgasm och fördröjd eller ingen manlig utlösning. 

Sexuell lust kan minska med antipsykotika från 12 % för aripiprazol till 38 % för Clozapine/Leponex. 

Bristande erektion och vaginalsmörjning uppträder hos hos 7 % vid aripiprazol till 46 % för Mallorol. 

Priapism är kroniskt ibland smärtande stånd i flera timmar är en ovanlig biverkan. Antipsykotika med stark α1- och α2-blockerande effekt verkar ge priapism oftast och minst risk anses Olanzapin/Zyprexa ha. Priapism är allvarligt och kan skada penisen och skall föranleda direkt besök på akuten.

Bristande orgasm har 4 % med aripiprazol till 49 % med Mallorol. 

Kvinnor kan få störd mens, mjölkutsöndring och förstorade bröst som beror på höjt prolaktin. Byte till antipsykotika utan prolaktinhöjning rekommenderas. Clozapine/Leponex, quetiapin/Seroquel och Olanzapin/Zyprexa höjer ej prolaktin. Stress kan höja prolaktin och nyinsjuknade utan antipsykotika kan ha förhöjt prolaktin p.g.a stress. 

Sexuella infektioner är nästan dubbelt så vanliga vid schizofreni, som normalt. 

Dopaminblockering och prolaktinhöjning kan vara viktigast, men även α1-receptor blockad för biverkan på sexuell förmåga. 

Psykosociala behandlingar mot detta är utbildning och samlivsrådgivning. 

Bäst är byte till preparat med mindre prolaktinhöjning är vanligaste antipsykotikaförändringen sedan dossänkning. Att lägga till Abilify/Aripiprazol eller fosfodiesteras-5 hämmare t.ex Viagra har givit lovande resultat, men är dåligt bevisade ännu. 

Läs mer i Schizophrenia Bullentin.

 

Självhjälp: 

  • Hade du sexproblem långt före första psykosen kan det ha med annat än schizofreni att göra. Vanliga personer kan ha sådana problem också. 

  • Försök att minska dina schizofrenisymptom så att du har så lite symptom, som möjligt. Om du mår bra ökar säkert din sexuella förmåga. 

  • Stress kan vara negativt. Försök att minska på den stress som du utsätts för. 

  • Försök att minska dina negativa symptom om du har det för de kan minska sexförmågan. 

  • Motionera eller promenera för att förbättra din kognitiva förmåga inklusive social förmåga. 

  • Avbryt inte din medicinering om du tror den försämrar din sexförmåga. Kontakta läkaren istället och beskriv dina problem som du behöver hjälp mot. 

  • Kontrollera i FASS alla dina mediciner om de kan försämra din sexuella förmåga. 

  • För män är kondom bästa skydd mot graviditet och könssjukdomar. För kvinnor finns andra preventivmedel också, som kan ge bättre skydd mot graviditet. Kontakta preventivmedelsrådgivning. Akut P-piller finns receptfritt att ta så snart efter oskyddat samlag.

 

Kontakta läkare: 

  • Om du tror att medicinen försämrar din sexuella förmåga och fråga om det finns annan medicin du kan få, som inte stör lika mycket eller om dosen kan sänkas. Tillägg av Abilify eller preparat typ Viagra är också alternativ. 

 

Åk till akuten direkt: 

  • Vid priapism dvs kroniskt stånd eftersom det är viktigt med snabb behandling för att undvika skador på penisen.