Sök efter symptom

Uppdaterad: 20 oktober 2017

Från 1700-talet och framåt flyttade folk in till städerna, samtidigt ökade det vi idag kallar schizofreni, som knappt märkts tidigare. Medellivslängden var dock kortare då och 34 år för män och 29 år för kvinnor, men med hög barndödlighet. Eftersom schizofreni idag kommer vid 20-25 års ålder och förkortar livet med 19 % så levde man säkert inte länge med schizofreni då. 

Mentalsjukhus började byggas och byggandet fortsatte in på 1900-talet. Idag talas mest om stadens stress, som orsak, men brist på motion och läkande natur kan också inverkat. Redan i slutet av 1700-talet kom en motreaktion mot stadslivet i form av filosofen Rousseau, som ville tillbaka till naturen och också till kroppsarbetet (aerobisk motion). Men redan kring år 100 sa romaren och tänkaren Juvenalis: En sund själ i en sund kropp. 

Motion är inte lika väl bevisad som andra behandlingar mot schizofreni. De studier som finns tyder på effekt mot: 

 • kognitiva symptom med bättre koncentration, närminne och bättre förståelse för sociala situationer fås av konditionsträning (aerobisk motion). 

 • negativa symptom. 

 • positiva symptom (t.ex röster) med c:a 30 %. 

 • mindre risk för återfall i psykos. 

 • ångest och depression. 

 • ger viktminskning och motverkar viktuppgång, särskilt i kombination med dietråd.  

 • bättre livskvalité och funktionsförmåga. 

 • motverkar kroppsliga sjukdomar, som fetma och diabetes. 

Motion kan också minska stresskänsligheten. Höga doser av antipsykotika kan kanske minska effekten av träning. Inga kända risker finns med psykofarmaka i FASS-doser och träning. 

Två typer av motion finns: 

 • Aerobisk motion (konditionsträning) är raska promenader, cykling, jogging, löpband, simning och dans eller annan aktivitet som gör att hjärtat slår snabbare och ger flås. Den verkar kunna öka bildningen av nya nervceller via faktorn BDNF i hjärnan och ger fler kontakter i hjärnan, vilket är bra eftersom hjärnan vid schizofreni kan ha för få kontakter. 

 • Muskelstärkande motion för bättre balans, muskelspänning och benstomme. Kan vara att gå i trappor eller uppförsbacke, bära matkassar, trädgårdsarbete eller yoga.  

WHO anser att dålig diet och brist på motion är en av de ledande orsakerna till förtida död i västvärlden. De som inte får minst moderat motion och tittar 4 timmar per dag på TV har ökad risk för fetma och hjärtkärlsjukdomar. Dubbelt så många dör av brist på motion, som av fetma. 

WHO:s krav på motion med 150 minuter per vecka uppfyller 64 % (män 50 %) med schizofreni. Brist på stöd är vanligaste orsaken till att motion inte blir av. Vid psykisk sjukdom verkar också trötthet, psykiska symptom och brist på självförtroende hämma motionsaktiviteter. 

Aerobisk motion, som jogging och cykling mot schizofreni verkar mycket lovande. Tros kanske kunna förebygga psykos för de utan tidigare psykos och också lindra handikappande kognitiva symptom hos nyinsjuknade och därmed underlätta återhämtningen. De som varit sjuka länge kan också få minskade kognitiva symptom. Hur arbetsförmåga och socialförmåga samt förmåga att klara vardagen är otillräckligt undersökt ännu. Aerobisk motion rankades därför, som en av de största framstegen under 2016 vad gäller schizofrenivården.

Personer, som motionerar mycket verkar drabbas mindre av psykiska sjukdomar, men för schizofreni saknas bevis ännu. 

Psykiaterna Jill Taube och Anders Hansén är specialisterna i Sverige på psykisk sjukdom och motion. Anders Hansén har skrivit boken: Hjärnstark : hur motion och träning stärker din hjärna (2016). 

 

Självhjälp: 

 • Minst 30 minuter motion krävs per dag, Även mindre mängd är bra, men totala tiden räknas. 

 • Vid viktnedgång krävs minst 1 timmes motion per dag. 

 • Försök att lägga in motionsaktiviteter i din dagliga rutin. T.ex ta trapporna istället för hissen och gå istället för att ta bussen. 

 • Försök att få både aerobisk och muskelstärkande motion. 

 • En person, som är stillasittande, men normalviktig löper samma risk att dö i förtid, som en person med fetma, som motionerar. 

 • Långvarigt stillasittande kan troligen framkalla många folksjukdomar och förtidig död. Res dig upp varje halvtimme och gå runt lite grann. 

 • En stegräknare är ett billigt och bra sätt att mäta den motion, som du får av att gå. För in varje dag antalet steg i ett diagram eller en tabell för att hålla koll. 

 • Om du har aktivitetsersättning kan du av Försäkringskassan få pengar till motionsaktiviteter, som gym, Friskis & Svettis eller ridning. De med sjukersättning kan söka pengar från fonder eller hos kommunen till detta. 

 • Appar för motion finns en gratisapp, som är populär är Runkeeper (android) (iPhone).

  

Kontakta läkare: 

 • Vid hjärtsjukdom rådfråga läkare innan du börjar med motion. 

 • För att få komma till dietist för motions- och kostråd, men via sjukgymnast kan du få motionsråd. 

 • Motion på recept (FaR) kan skrivas av läkare, sjuksköterskor och sjukgymnaster. Speciella träningsgrupper kan finnas, men inte så vanligt ännu inom psykiatrin med detta. 

Läs mer om motion vid schizofreni hos fyss.se.

Framtidshopp: 

 • Hälsocoachutbildning har startats för att personer med psykiska funktionshinder skall få bättre livsstil och bättre psykisk och kroppslig hälsa.

Kommentarer   
Admin1
#2 Admin1 2016-02-22 19:29
Jag har bara haft en psykos, men direkt efter utskrivningen började jag jogga några gånger i veckan och sedan dess har det blivit 1-2 timmars promenad varje dag. Tror att ju mer man motionerar desto bättre.
wasp
#1 wasp 2014-12-29 05:52
Det stämmer! Köpte en cykel i somras som användes flitigt och nu på vintern går jag långa promenader. Mår bättre! Inte så mycket röster, har vidgat mitt revir och är mer i verkligheten utanför hemmets väggar. Dessutom visade de sista blodproverna på mycket bättre värden angående blodsocker och fetter.

Du har inte rätt att posta kommentarer