En svensk hemsida för skolelever ger en skräckbild av schizofreni.

Ett av de största problemen vid schizofreni är de fördomar, som finns i samhället. Det påverkar de drabbade dubbelt. Själva insjuknandet blir en chock och många drabbas också av depressioner. Det händer ofta att de sjuka behandlas illa av allmänheten, vilket gör det svårt att arbeta och deltaga aktivt i samhället. Det föder säkert isolering, ökad sjukvårdskonsumtion och därmed ökade samhällskostnader. I uländer med en dålig eller icke existerande psykiatrisk vård har schizofreni ett mycket lindrigare förlopp och fler återhämtar sig enligt WHO. Det kan därför i vårt samhället finnas faktorer som gör de med schizofreni sjukare än vad de egentligen borde vara.

Personer med schizofreni är utsatta i mycket större utsträckning än andra personer för brott och löper större risk att bli offer för mördare. Anledningen till att de med schizofreni är i mycket större utsträckning brottsoffer beror nog på att de anses allmänt ha låg trovärdighet och därmed ett perfekt byte för en brottsling.

"En schizofren människa är ofta allvarligt störd och kan till och med vara mycket farlig för sin omgivning och för sig själv."

"De flesta kända fallen av schizofreni i Sverige behandlas regelbundet och flera av den bor på slutna anstalter eller kliniker där de vårdas för att skydda dem och omgivningen från de ibland rasande utbrotten som tyvärr lett till flera dödsfall genom åren. Många av de serie och massmördare som idag är kända och fruktade har visat sig vara schizofrena utan omgivningens vetskap."

Citaten ovan är från en svensk hemsida om schizofreni, som numera är nerlagd.

Hur är det med farligheten då? På en konferens nyligen, så berättas det att 4 % av våldsbrottsligheten orsakas av psykiskt sjuka, men att psykotiska ej utför fler våldsbrott relativt sett än andra psykiskt sjuka (Obs! schizofreni är en liten del av de psykiskt sjuka). Våldsbenägenheten anses 2 och 3 gånger högre för alkoholister respektive narkomaner än för psykiskt sjuka. Den ökade risken för våld uppträder främst när medicinen ej tas eller vid missbruk. Det är viktigt att veta att i USA uppges 50 % av de med schizofreni vara missbrukare och rapporter om schizofrenas brottslighet i USA måste ses snarare som ett drogproblem därför. De med schizofreni kan också kanske provoceras till våld pga den kränkande och diskriminerande behandling de ofta utsätts för. Dessutom, så löper säkert de med schizofreni pga sitt handikapp lättare att identifieras och gripas av polisen. Det kan ge en skenbart större kriminalitet bland de schizofrena. Jag tror därför själv att den faktiska brottsligheten är lägre bland schizofrena än normalbefolkningen.

Naturligtvis är det inte bra att hemsidor sprider fördomar och skräck om schizofreni. Tyvärr, verkar den ansvarige oförstående till felet. Om fler skriver till honom och framför sin kritik, så kanske han tar sitt förnuft till fånga. Jag har också informerat Schizofreniförbundet om detta, som tyvärr ännu inte lyckats övertala personen att plocka bort informationen. Vi är inga mördare, men hur skall vi skydda oss mot sådana här överfall på Internet?

Du har inte rätt att posta kommentarer