Sedan pandemin har upprepade gånger rapporterats förhöjd dödlighet hos personer med schizofreni inlagda på sjukhus med covid.

En sårbar grupp på grund av flera problem – t. ex ofta kroppslig sjukdom, ofta nedsatt insikt och omdöme, svårare att få hälsovård och problem med att förstå och använda förebyggande åtgärder.

Syftet var att utvärdera om schizofreni i samband med covid-19 som kräver sjukhusvård ökade risken att bli intuberade, inlagda på IVA eller dö jämfört med personer inlagda med covid- 19 utan schizofreni.

En retrospektiv journalgranskning av 123 personer med schizofreni gjordes med matchade kontroller.

Även om vi fann förhöjda frekvenser av dessa resultat vid schizofreni, tillskrev vår analys dessa skillnader till att de bodde kollektivt, snarare än själva sjukdomen.

Läs mer hos Community Mental Health Journal.

Du har inte rätt att posta kommentarer