Datum: 31 maj 2021, kl 10:00 - 12:00

Syftet med webbsändningen är att informera och sprida kunskap om vårdförlopp schizofreni – förstagångsinsjuknande som godkändes hösten 2020 och vårdförlopp schizofreni – fortsatt vård och stöd som går på internremiss 10 maj 2021.

Målgrupp: Du som är ansvarig för eller delaktig i implementeringen av vårdförlopp schizofreni i region eller kommun. Även professioner som berörs av vårdförloppet i region och kommun, primärvårdsreprententer, patientföreningar, tjänstepersoner i förvaltningar, verksamhetsutvecklare är varmt välkomna att delta.

Läs mer hos Schizofreniförbundet.

Video med Professor Correll, som förklarar hur covid-pandemin påverkar schizofrenivården och hur svårt det är att utforma riktlinjer för en sjukdom med många olika symptom och med behandlingar med många olika biverkningar.

Correll tycker att riktlinjer för vården skall uppdateras snabbare när nya studier eller nya behandlingar kommer.

Se videon hos HCPLive.

Professor Correll diskuterar bl.a framsteg, som gjorts under de senaste 10 åren. Han säger att fortfarande saknas det kunskap om den rätta behandlingen.

Se videon hos HCPLive.

Austedo är rekommenderat i USA mot tardiv dyskinesi

The American Psychiatric Association (APA) har kommit med nya evidensbaserade riktlinjer för behandling av schizofreni.

Fokus på bedömning och behandlingsplanering, som är viktig för personcentrerad vård och inkluderar läkemedelsbehandling med fokus på Clozapine samt tidigare rekommenderade och nya psykosociala interventioner.

Clozapine rekommenderas också för de med stor risk för aggressivitet.

Vid tardiv dyskinesi rekommenderas läkemedel, som finns i USA mot detta, som Austedo.

Läs mer hos Medscape.

Arbetet med att ta fram standardiserade vårdförlopp (SVF) pågår nu för fullt.

I Nationell arbetsgrupp (NAG) schizofreni är syftet att få en mer jämlik och evidensbaserad vård och ett stöd för alla med psykos, schizofreni och liknande tillstånd.

– Under hösten fokuserar vi på förstagångsinsjuknade i psykos. Förloppet gör det tydligt hur flera verksamheter snabbt behöver ge ett samordnat omhändertagande till personen och dess närstående vid välgrundad misstänkte om psykos. Med det här vårdförloppet vill vi tydliggöra för verksamheter vilka åtgärder som ska erbjudas, av vem och när, säger Louise Kimby.

Läs mer hos SKL.

Det har kommit en rykande färsk remiss om schizofrenivården.

RSMH vill gärna ta emot just dina synpunkter på hur vården vid psykos och schizofreni kan förbättras!

Senast 2 mars.

  • Vad är viktigt för att få rätt vård?
  •  Var ges den bästa hjälpen?
  •  Vilka insatser fungerar bäst respektive sämst?

Läs mer hos RSMH:

Enligt information från SKL får hjärtsvikt, höftartros, kritisk ischemi, KOL, osteoporos, reumatoid artrit, schizofreni och schizofreniliknande tillstånd, sepsis, stroke samt utredning av kognitiv svikt och demenssjukdomar standardiserade vårdförlopp under 2020.

Läs mer i Läkartidningen. Tack Geta för tipset!