Tidigare forskning har visat att personer med psykisk sjukdom föredrar att träffa andra i samma situation på internet snarare än i stödgrupper där man möts ansikte mot ansikte.

Forskare har nu undersökt 300 personer med psykisk ohälsa och bl.a schizofreni, som fördelades till en e-postlista, en community och en kontrollgrupp.

Efter ett år fann forskarna att stödgrupperna via internet hade inte haft effekt på välbefinnandet statistiskt.

Deltagarna ansåg dock att stödgrupperna på internet var relevanta, stödjande och nyttiga.

Forskarna anser att även om nyttan inte är mätbar med de metoder som använts, så upplevs de som nyttiga av användarna och därför skall man vara positiva till dem.

Läs mer på sifynews.

Att förändra beteendet hos familjemedlemmar kan vara en effektiv behandling vid schizofreni enligt en ny

Cochrane genomgång. Personer med schizofreni vars familjer fick familjeintervention hade mindre risk för återfall i psykos.

Det har länge varit känt att återfall är vanligare i familjer med kritik, fientlighet och överengagemang.

Nya psykosociala behandlingar som syftar att reducera nivåerna av dessa potentiellt negativa känslor har vidsträckt användning fastän effektiviteten tidigare inte varit bevisad.

Största fördelen med familjeintervention var färre återfall.

Var sjunde patient hade nytta av familjeintervention, som också minskade inläggningar under ett år, förbättrade socialförmåga och minskade medicinavbrotten.

Läs mer i EurekAlert.

Fler rigorösa studier bör göras på effekterna av en terapi, som verkar förbättra vardagsfunktionen hos personer med schizofreni.

Kognitiv rehabilitering verkar förbättra uppmärksamhet, närminne och problemlösning hos de med schizofreni genom att göra enkla övningar.

Behandlingen har få biverkningar och är relativt sett billig.

Läs mer i Nature.

Att leva med långvarig psykossjukdom medför ett lidande för såväl den drabbade som för närstående.

Vård och rehabilitering bedrivs företrädesvis med fokus på patologi och funktionsnivå, i specialiserad sjukhusvård eller ute i samhället enligt socialpsykiatriska principer.

Den mening sjukdom, vård och dagligt liv har för den som lever med psykossjukdom och deras närstående är inte självklart i fokus.

I en ny avhandling från Linnéuniversitetet beskriver Susanne Syrén tillvaron med psykossjukdom och som närstående med utgångspunkt från deras upplevelser.

Läs hennes avhandling.

Nyinsjuknade i schizofreni som fick en kombination av mediciner och psykosociala behandlingar avbryter mindre ofta behandlingen eller får återfall i psykos och kan ha förbättrad insikt, livskvalité och socialförmåga jämfört med de som enbart tar medicin.

Läs mer på Phys.org

En engelsk undersökning visade att afro-karibiska invandrare i England hade 9 gånger större risk att drabbas av schizofreni än vanliga engelsmän.

Detta orsakas inte av genetiska faktorer eller av att läkarna lättare sätter en schizofrenidiagnos på dem utan av sociala faktorer.

Det som kan påverka är allvarlig social isolation - folk lever ensamma, arbetslöshet och separation från föräldrarna, vilket har en dramatisk negativ effekt på de med schizoida personligheter.

Nu diskuteras åtgärder för att stärka familjen hos karibiska invandrare.

Läs mer i Guardian.