Två studier vid University at Buffalo i USA har undersökt förekomsten av diabetes och besläktade sjukdomar vid schizofreni och bipolär sjukdom och kommit fram till det är inte antipsykotika utan grundsjukdomen som utlöser diabetes.

Fynden tyder snarare på att atypiska antipsykotika kan ha en skyddande effekt mot diabetes.

Forskarna föreslår att den psykiatriska vården måste börja rutinmässigt screena efter diabetes, högt blodtryck och övervikt. De föreslår också att psykisk sjukdom skall vid sidan av diabetes i släkten anses vara en primär riskfaktor.

Studien är baserad på 569 slumpmässigt utvalda patienter, som vårdades mellan 1940 och 1950 d.v.s innan antipsykotika fanns. Diabetes uppstod hos 21 % (2 %) dvs 10 gånger högre än hos allmänheten på den tiden. Incidensen av högt blodtryck var 29 % (16,5 %) och övervikt var 28 % (22 %). Inom parentes siffrorna för normalbefolkningen.

I en annan studie matchades patienterna ovan med 569 patienter från 1999-2002, som behandlades med atypiska antipsykotika. Diabetes fanns hos 10 % dvs 50 % lägre än utan antipsykotika. Risken för diabetes har för normalpersoner samtidigt ökat kraftigt sedan 50-60-talet. Högt blodtryck fanns hos 16 % (7,2 %) medan det förr var dubbelt så högt.

En teori varför antipsykotika har en skyddande effekt är att förhöjningen av kortison, som förekommer vid psykos och mani reduceras.

En sak som ökade med atypiska antipsykotika var övervikten till 69 % medan den hos allmänheten var 37 %.

Statistiken stödde ett samband mellan flera psykofarmaka, (antipsykotika, antidepressiva, epilepsimedicin och humörstabiliserare) och övervikt vid svår psykisk sjukdom.

Forskarna anser att fokusen på diabetes måste vara större i vården av denna sjukdom.

Kommentar:

Tidigare har det varit känt att schizofreni i sig har en ökad risk för diabetes och att störd blodsockeromsättning förekommer. Likväl är resultaten överraskande. Att göra studier tillbaka i tiden anses inte ge lika säkra resultat, som att göra studier på patienter idag. En nackdel är också att inte klassiska antipsykotika studerades, eftersom de kan vara så att de ger ännu mindre risk för diabetes.

Intressant är teorin att antipsykotika kan minska risken för diabetes, genom att behandla de psykotiska symptomen. De som får bara delvis effekt av antipsykotika borde enligt detta ha en ökad risk för diabetes än de som får full effekt.

Denna studie väcker många frågor, men kan vara ett betydelsefullt steg på vägen för att minska förekomsten av diabetes och hjärt-kärlsjukdomar samt dödligheten av dessa vid schizofreni.

Källa:

Anti-Psychotic Drugs May Reduce -- Not Increase -- Risk of Diabetes in Mentally Ill Patients, UB Studies Show
University at Buffalo

Du har inte rätt att posta kommentarer