Risperidon, Invega och gamla antipsykotika är värst på höja prolaktin

Många kvinnor med schizofreni får läkemedel som kan öka risken att drabbas av bröstcancer.

Regionerna borde sluta rekommendera kvinnor sådana mediciner, anser schizofreniforskaren Åsa Konradsson-Geuken.

Läs mer hos Forskning & Framsteg.

Tid 45 minuter

Psykiatrerna Myrto Sklivanioti och Amir Greenfield skildrar i detta nummer av Läkartidningen ett fall där svårartade spelproblem utlösts av behandling med dopaminstimuleraren prami­pexol (Sifrol) för restless legs.

Biverkningar av detta slag finns sedan länge beskrivna vid användning av preparat med dopamineffekt för Parkinsons sjukdom, men mer sällan när det gällt annan sjukdomsbehandlingar.

Läs mer i Läkartidningen.

Abilify har dopaminstimulerande effekt också och kan i ovanliga fall ge spelberoende. Också schizofreni kan öka risken för spelberoende och dopamin kan vara förhöjd vid psykoser främst.

Prolaktinhöjande antipsykotika under minst 5 år ökade risken för bröstcancer hos kvinnor med schizofreni eller schizoaffektiv sjukdom.

Chansen var c:a 50% högre.

Baslinjefrekvensen för bröstcancer var dock låg (3,5 % eller cirka 1 av 32 kvinnor).

Den här studien rapporterar viktiga resultat men ytterligare studier behövs, helst i ett annat land (för att fånga effekterna av vårdorganisation och etnicitet).

Läs mer hos The Mental Elf.

Skador inom allmänpsykiatrisk vård har minskat mellan 2017 och 2020.

Det visar en rapport från SKR som också visar att fler skador uppstår i de fall där vårdplan saknas.

Läs mer i Dagens Medicin.

Antikolinerga läkemedel har kopplats till kognitiv försämring och ökad demensrisk hos friska vuxna.

1000 personer med schizofreni och schizoaffektiv fick sina läkemedel poängsatta efter antikolinerg effekt.

Antikolinerg effekt också av andra läkemedel än antipsykotika gav kognitiv försämring för alla typer av kognition.

Ju kraftigare antikolinerg effekt desto sämre kognition och 25 % hade hög antikolinerg effekt (6). Olanzapin hade 3.

Därför bör antikolinerg effekt tas hänsyn till vid förskrivning av läkemedel och också vid studier på kognitiv funktion vid schizofreni.

Läs mer hos UC San Diego News Center.