En studie på normala alkoholkonsumenter visade att Abilify efter alkohol gav signifikant ökad trötthet och i mindre utsträckning minskades euforin.

Det är möjligt att Abilify kan få personer med alkoholmissbruk att dricka mindre förutsatt att man kommer på rätt dos av Abilify, säger forskarna.

Dopamin är involverad i de belönande effekterna av alkohol.

Andra antipsykotika, som Haldol och Zyprexa minskar enbart de belönande effekterna av alkohol.

Läs mer på Medindia.com.

80 % av patienterna med nyligen diagnosticerad schizofreni och andra psykiatriska sjukdomar använder mycket cannabis varnar brittiska forskare den engelska regeringen.

Den engelska regeringen har för några år sedan nedgraderat cannabis, så att polisen inte arresterar sådana missbrukare längre och det vill alltså forskarna nu ändra på.

Det är främst de starkare varianterna av cannabis - skunk, som uppmärksammats.

Forskarna varnar för att år 2010 kan 25 % av schizofrenifallen i England orsakas av cannabis.

Läs mer på Daily Mail.

I Läkartidningen redogörs för två studier om psykos vid cannabisanvändning.

Sammantaget stärker dessa studier bevisen för att cannabismissbruk i tonåren utgör en kausal riskfaktor för psykossjukdom hos individer med genetisk och/eller symtommässig predisposition.

Om resultaten visar sig reproducerbara utgör de ytterligare skäl till kraftfulla samhällsinsatser mot cannabismissbruk, särskilt bland unga.

Läs mer i Läkartidningen sid 2288 (2005).

Tobaks- och alkoholvanor har ett tydligt samband med arbetslöshet, framför allt bland unga.

Unga män ökar sitt alkoholintag vid arbetslöshet, medan unga arbetslösa kvinnor röker mer.

Sjukvårdsutnyttjande och läkemedelskonsumtion ökar också vid arbetslöshet, särskilt hos medelålders och äldre.

Studier från flera länder (inklusive Sverige) har visat att dödligheten bland arbetslösa är två till tre gånger högre än bland icke arbetslösa. ur kapitlet "Ökad arbetslöshet - mer missbruk och psykiskt lidande" av Urban Janlert i boken "Längre liv och bättre hälsa" utgiven av SBU.

Arbetslösheten är 80 % vid schizofreni och säkerligen en stor orsak till det omfattande missbruket.

Holländska forskare har efter litteraturstudier funnit att ökande bevis finns för att cannabis är en riskfaktor för schizofreni.

Risken ökar med minst det dubbla och ökar i proportion till hur mycket cannabis, som använts rapporterar British Medical Journal.

Studien baserar sig på 5 nya, stora, långa kliniska studier i Nederländerna, Sverige, Nya Zeeland och Israel.

De utesluter självmedicineringshypotesen dvs att cannabisanvändningen skulle starta efter det att sjukdomen börjat.

Personer som hade psykotiska problem innan uteslöts från studien och annan typ av missbruk kontrollerades. Därför kunde effekten av cannabis studeras specifikt.

De drar slutsatsen att även om riskökningen i antal insjuknade är litet, så går det ändå inte att helt bortse från fynden.

I Holland har varannan 18-årig pojke och var tredje 18-årig flicka prövat cannabis.

Forskarna säger att denna typ av studier inte 100 % bevisar, eftersom det kan finnas andra underliggande sociala eller biologiska faktorer.

Hälsovårdpolitiker kräver dock inte 100 % bevisning vid sådana här allvarliga sjukdomar och information om denna risk kommer att spridas i hälsoutbildning särskilt riktade till tonåringar.

Kommentar:

I Sverige får väl RSMH och Schizofreniförbundet driva på för att få information till skolor och försöka motarbeta en legalisering av cannabis.

Källa:

BMJ 2003;327:1070

 

Missbruk förekom hos 50 % av patienterna, som skrevs in på psykiatriska avdelningar i England, men missbruket var bara fullständigt kartlagt hos 0,5 % och partiellt hos 27 %. Den höga förekomsten av missbruk kombinerat med vårdens oförmåga att upptäcka det kan ge dåliga behandlingsresultat rapporteras i British Medical Journal.

Läkare är dåliga på att undersöka om alkoholproblem förekommer i många kliniska sammanhang. Eftersom alkoholmissbruket ökar i befolkningen och hos psykiatriska patienter, är också förekomsten av missbruk viktig. I England finns det riktlinjer att personer med både missbruk och psykisk sjukdom skall få en högkvalitativ vård inom psykiatrin. Om missbruket inte upptäcks kan naturligtvis ingen sådan vård ges.

200 patienter, som vårdades på psykiatriska kliniker undersöktes på missbruk och resultatet jämfördes med hur ofta och rätt vården hade upptäckt missbruket vid inskrivningen.

49 % hade skadligt alkoholintag - 53 % män och 44 % kvinnor. 22 % hade alkoholberoende. Mer än hälften 58 % rapporterade att de hade haft missbruk någon gång och 27 % hade tagit olagliga droger 30 dagar före inskrivningen. En patient hade blivit fullständigt utredd om alkoholanvändning, medan 27 % hade blivit partiellt utredda. De flesta patienter hade inga noteringar om missbruk i sina journaler. Kvoten kvinnor som hade skadlig alkoholkonsumtion var 1:1,2, vilket är högre än i övriga befolkningen 1:2,5.

Slutsatsen blir att personal i psykiatrisk vård och särskilt psykiatriker, som skriver in patienter till avdelningar, behöver utbildning i att upptäcka och behandla missbruk. Att förbise missbruk vid psykiatriskbehandling kommer att resultera i dåliga behandlingsresultat.

Kommentar:

I USA har Veteran Administration ett datoriserat system för att upptäcka missbruk och depression hos sina primärvårdspatienter, som täcker 80 %. Läs mer.

Källa:

Ben Barnaby, Colin Drummond, Annie McCloud, Tom Burns och Nicola Omu.
Substance misuse in psychiatric inpatients: comparison of a screening questionnaire survey with case notes
BMJ 2003;327:783-784