Denna studie visar att risken för återfall i våldsbrott är lägre hos kriminella personer med psykiska besvär och missbruk som deltar i planerad beroendevård på specialistmottagning.

Missbruk av alkohol och/eller narkotika är mycket vanligt bland personer med kriminalitet och psykiska störningar och anses vara en av de viktigaste riskfaktorerna för återfall i våldskriminalitet.

Trots detta saknas utvärderingar av effekten av behandling som fokuserar på missbruk bland kriminella.

Läs mer i Läkartidningen.

Risken att dö är 20 gånger större för personer som lider av alkoholpsykos jämfört med andra människor i samma ålder.

Läs mer i Svenska YLE.

Den amerikanske 33 årige skådespelaren Matt Newton har behandlats för schizofreniliknande symptom, som framkallats av drogmissbruk.

Drogmissbruket har nu givit honom problem i veckan för han har fått sparken från en TV-show och hans manager har hoppat av.

Läs mer på news.com.au.

En ny norsk studie tyder på att vid schizofreni så försämrar rökning av marijuana den kognitiva förmågan medan vid bipolär sjukdom händer det motsatta dvs en förbättring.

Forskarna tror att skillnaden tyder på olika sjukdomsmekanismer.

Läs mer på PsychCentral.

Sedan 1920-talet har forskarna försökt förstå det komplexa sambandet mellan marijuana och psykos.

Cannabis kan orsaka kortvariga psykotiska upplevelser, som hallucinationer och paranoia även hos friska, men forskarna har länge märkt en koppling mellan marijuanaanvändning och schizofreni.

Läs mer i TIME.

En ny studie visar att behandling för att sluta röka fungerar lika bra vid schizofreni, som hos vanliga människor.

Det sker heller ingen försämring av den psykiska hälsan vid rökstopp.

Att medellivslängden är kortare vid schizofreni tros till stor del bero på att 2-3 gånger fler röker.

Läs mer på EurekAlert.