ÅRETS STÖRSTA NYHET. För första gången har antipsykotisk effekt uppmätts på två nya läkemedel, som blockerar neurokininreceptor resp. en serotoninreceptor.

De verkar ha biverkningar i nivå med placebo. Ytterligare studier på medlen är naturligtvis nödvändiga innan de kan lanseras som läkemedel. Men det väcker hopp hos de idag, som inte alls får någon effekt eller som får otillräcklig effekt av dagens antipsykotika, som alla verkar på nästan samma sätt - dopaminreceptorn.

Det första neuroleptikat kom 1952 med Hibernal. Sedan dess har bara ett neuroleptikum givit bättre effekt nämligen Leponex. I övrigt har den mängd olika neuroleptika som kommit enbart erbjudit mindre biverkningar och särskilt då extrapyramidala biverkningar.

Alla neuroleptika har också verkat på samma sätt - dopaminreceptorblockerare. Idag får 20 % ingen effekt av neuroleptika och cirka 50 % får delvis effekt. Effekten mot negativa och kognitiva symptom är dålig. Fortfarande efter 50 år finns ett nästan lika stort behov av förbättrade neuroleptika eller antipsykotika.

Fyra nya antipsykotika som verkar på ett helt nytt sätt har testats på patienter. De verkar blockerande på kannabinoidreceptor, en serotoninreceptor, neurokininreceptor och neurotensinreceptorn, vilket är helt annorlunda än dagens antipsykotika, som blockerar dopamin D2-receptorerna.

De fyra nya mediciner jämfördes med Haldol och sockerpiller (placebo) på personer med schizofreni och schizoaffektiv sjukdom under 6 veckor.

Två av medicinerna - medlet som verkade på neurokininrecepton och serotoninreceptorn hade antipsykotisk effekt, även om det inte riktigt var lika bra som Haldol. De kan ha mindre biverkningar än Haldol, eftersom dessa låg i nivå med placebo för alla nya preparat.

Kommentar:

Detta är särskilt hoppfullt för de som får ingen eller bara delvis effekt av dagens antipsykotika. Eftersom medlen verkar på ett helt nytt sätt kanske de kan ge effekt hos de som inte får någon effekt alls. Dessutom kan kanske deras effekt kan vara additiv till dagens antipsykotika, så att fler kan få förbättrad effekt. Detta kan nog vara årets största schizofreninyhet.

Källa:

Schizophrenia.com

Du har inte rätt att posta kommentarer