Roche

En ny typ av läkemedel mot schizofreni och andra psykiska sjukdomar håller på att tas fram av läkemedelsföretaget Roche.

Läkemedlen verkar via TAAR1 receptorerna och kan fininställa dopamin, serotonin och kanske också glutamat systemen i hjärnan.

Två nya substanser har tagits fram som verkar ha antipsykotisk effekt hos råtta. Dessutom förbättrade de kognition, hade antidepressiv effekt och lindrade motoriska biverkningar och viktökning av dagens antipsykotika.

Det finns också bevis för att tillägg av detta antipsykotikum till dagens antipsykotika kan göra att effekten blir starkare.

Från Schizophreniaforum.org.

Cannabidiol

Cannabidiol (CBD), som finns i cannabis, minskade signifikant psykotiska symptom vid schizofreni enligt en ny klinisk studie.

En fyra veckors randomiserad klinisk studie skedde där cannabidiol jämfördes med antipsykotikat amisulprid (Solian) vid schizofreni.

Båda preparaten gav signifikant förbättring, men cannabidiol hade lindrigare biverkningar.

Cannabidiol verkar utöva sin antipsykotiska effekt på ett helt nytt sätt och via ett ämne i hjärnan som heter anandamid.

Läs mer här.

Originalartikeln kan läsas hos Translational Psychiatry.

Rökavvänjningsläkemedlet Champix, som innehåller det nikotinliknande ämnet vareniklin, har i en klinisk utprovning visats ge effekt mot vissa kognitiva symptom vid schizofreni.

Det krävs dock ytterligare studier för att visa vilken betydelse dessa förbättringar har i praktiken.

Läs mer i Neuropsychopharmacology.

Det finns ytterligare en till studie på Champix med liknande resultat.

En meta-analys av dopamin-avbildningsstudier för schizofreni rapporterar förhöjd presynaptisk dopaminfunktion.

I kontrast fanns ingen förändring i dopamintransportöraktivitet och en liten antipsykotika beroende ökning i dopamin 2/3 (D2/3) receptorer.

Studien föreslår att framtida antipsykotika bör verka på presynaptisk reglering av dopaminsyntes snarare än att blockera D2 receptorer som dagens antipsykotika gör.

Från Schizophreniaforum.org.

Ett nytt antipsykotikum skall snart genomgå de första testerna på människa i USA.

Det är en ny typ av allosterisk modulator av glutamat mGluR5 receptorn, som alltså mer indirekt påverkar receptorn, vilket kan vara positivt.

Läs mer hos Newswise.

Hormonet oxytocin påverkar hjärnan och socialt beteende. Sociala svårigheter förekommer vid schizofreni och man kan ha svårt att uppfatta känsloläget hos folk i omgivningen.

30 personer med schizofreni fick bedöma känsloläget på hos foton och man fann att oxytocin gav en dramatiskt förbättring och mycket färre felbedömningar.

Effekten kom efter 3 veckors oxytocin användning. En kontrollgrupp bestående av normalpersoner fanns.

Läs mer hos GoodTherapy.org.

Risperdal

Professor Grace har studerat neuroleptikas effekter i 30 år och har nu kommit på hur de fungerar.

Det är inte för mycket dopamin utan hjärncellerna är för känsliga för dopamin.

Neuroleptikas effekt är att göra hjärncellerna mindre känsliga för dopamin och inaktiverar dem.

Detta stämmer med att effekten av neuroleptika stegras under flera veckor och kommer inte direkt för att sedan minska, vilket skulle hända om effekten var dopaminblockad och för mycket dopamin.

Professor Grace skulle vilja ha läkemedel som direkt förhindrade överreaktiviteten.

Möjligen kan vissa läkemedel som verkar via GABA minska överreaktiviteten för dopamin och därmed ha antipsykotisk effekt och vara bättre än dagens neuroleptika.

Läs mer på EurekAlert.

Antibiotika som vanligen används mot tonåringars acne, minocyclin, kommer att testas som behandling mot psykos hos personer med schizofreni.

Denna studie kan öka kunskapen om orsakerna till psykisk sjukdom.

Forskningen har sitt ursprung i Japan där fallbeskrivningar finns av patienter med schizofreni och infektion som blivit dramatiskt förbättrade i psykossymtomen efter att ha fått antibiotika.

Forskningsstudier i Israel, Pakistan, och Brasilien har visat lyckade resultat.

Forskarna vid National Institute for Health Research i England som ska påbörja en större studie, tror att schizofreni och andra psykiska sjukdomar kan bero på inflammation i hjärnan.

Läs mer här

Grenade aminosyror (valin, isoleucin, leucin) ger en god och snabb effekt mot tardiv dyskinesi hos män enligt en ny randomiserad studie.

De grenade aminosyrorna verkar genom att minska bildningen av neurotransmittorerna dopamin, noradrenalin och serotonin i hjärnan.

36 män med tardiv dyskinesi p.g.a antipsykotika fick slumpmässigt grenade aminosyror 222 mg/kg eller placebo 3 gånger dagligen i 3 veckor.

Det var 30 - 60 % skillnad i ofrivilliga rörelser mellan de båda grupperna.

En korrelation fanns mellan effekten och en minskning i aromatiska aminosyror i blodet, vilket tyder på att halten av neurotransmittorer har sänkts. Biverkningarna bestod av minimala mag-tarmbesvär.

Grenade aminosyror är en ny, säker behandling för tardiv dyskinesi med en stark potential att signifikant förbättra fysionomin hos de drabbade, säger författarna.

Grenade aminosyror kan ej användas vid diabetes, som är en riskfaktor i sig för tardiv dyskinesi.

Kommentar:

Tardive dyskinesi är väldigt handikappande ofrivilliga rörelser. Ofta i ansiktet med en rejäl grimasch samtidigt som tungan sträcks ut. Alla neuroleptika utom Leponex ger denna biverkan och risken ökar med ålder och dos. Egentligen borde en rekommendation finnas vid vilken ålder övergång till atypiska neuroleptika skall ske för att minska risken för denna biverkan.

En mängd olika läkemedel har testats mot denna biverkan utan att någon bra medel hittats. Ytterligare och längre studier krävs för att bevisa nyttan av denna behandling, som verkar hoppfull. Frågan är om inte depression kan uppstå efter längre tid och långtidsstudier är därför nödvändiga. Tidigare har reserpin, som också sänker neurotransmittorer, påståtts ha effekt mot tardiv dyskinesi, men hade depression som biverkan. E-vitamin verkar kunna förebygga uppkomsten av tardiv dyskinesi, men inte kunna motverka den när den väl brutit ut.

I princip går det att behandla tardiv dyskinesi med grenade aminosyror redan idag i Sverige, eftersom apoteken kan tillverka pulver med grenade aminosyror på läkarrecept.

Tidigare i år har en klinisk studie påvisat effekt mot akut mani med grenade aminosyror.

Källa:

Efficacy of the Branched-Chain Amino Acids in the Treatment of Tardive Dyskinesia in Men
Richardson, M.A., Bevans, M.L., Read, L.L., Chao, H.M., Clelland, J.D., Suckow, R.F., Maher, T.J. och Leslie Citrome, L.
Am J Psychiatry 160:1117-1124, June 2003

 

schizofreni

En studie från Karolinska Institutet visar att en dopaminstabiliserare ACR16 eller pridopidin kan verka också via en tidigare okänd mekanism.

Forskarna har funnit att vid låga koncentrationer binds ACR16 till sigma-1 receptorn i hjärnan, som är viktig för nervcellens funktion och överlevnad.

Denna nya kunskap kan användas för att utveckla framtida behandlingar för schizofreni, ofrivillig Parkinsontremor och neurodegenerativa sjukdomar.

Läs mer i MedicalXpress.

Tidigare har vi rapporterat om att epilepsimedicinen Lamictal kan som tillägg till Leponex göra att 30-40 % antipsykotisk effekt kan fås om ingen effekt ficks innan. PsychiatryMattersMD redgör för studien och tillför nya fakta.

Lamictal gav något bättre effekt hos nyinsjuknade, som hade minimal effekt av Leponex.

Forskarna säger att det återstår att undersöka om Lamictal kan ges som tillägg till andra antipsykotika för att påskynda eller förstärka effekten eller om Lamictal ensamt har effekt på symptom vid schizofreni.

Underkategorier