Ett stort problem är att c:a 20 % inte får effekt av neuroleptika och även Leponex. För dessa personer har ingen läkemedelsbehandling funnits mot positiva symptom, vilket är problematiskt.

Narkosmedel Ketamin kan framkalla schizofreni-liknande symptom hos normal personer, som kan blockeras av glutamatblockeraren Lamictal. Lamictal används normalt mot epilepsi.

Därför har Lamictal testats hos personer med schizofreni i kombination med atypiska neuroleptikat Leponex. 34 inlagda personer med schizofreni och utan effekt av neuroleptika ingick i en dubbelblind, placebokontrollerad 14 veckors cross-over prövning, där 200 mg Lamictal per dag gradvis lades till Leponex.

Lamictal reducerade positiva symptom med 30 % och andra psykopatologiska symptom med 40 %, men hade ingen effekt på negativa symptom.

Detta är första beviset från en noggrann prövning av en effektiv läkemedelsbehandling i behandlingsresistent schizofreni och tyder på att både positiva och allmänna psykopatologiska symptom vid schizofreni kan kontrolleras av ett läkemedel, som inte är en dopaminblockerare. Det är i linje med att en ökad glutamat nervtrafik bidrar till positiva symptom vid schizofreni.

Kommentar:

Utan tvekan ett genombrott och en stor nyhet. Ytterligare och längre studier krävs för att säkerställa effekten och eventuella biverkningar av kombinationen. Troligen kommer detta att prövas ganska omgående i landet, eftersom Lamictal finns sedan länge tillgängligt att skriva på recept.

Källa:

Jari Tiihonen, Tero Hallikainen, Olli-Pekka Ryynänen, Eila Repo-Tiihonen, Irma Kotilainen, Markku Eronen, Päivi Toivonen, Kristian Wahlbeck och Anu Putkonen
Lamotrigine in Treatment-Resistant Schizophrenia: A Randomized Placebo-Controlled Cross-Over Trial
Biological Psychiatry under publicering

Läs också: Epilepsimedin förstärker effekt

Det amerikanska läkemedelsföretaget EnVivo Pharmaceuticals skall påbörja kliniska tester av effekt och biverkningar av sitt nya läkemedel EVP-6124 mot kognitiva störningar vid schizofreni.

Studien väntas vara klar om ett år. EVP-6124 är en selektiv agonist för alfa-7 subtypen av nikotinerga acetylkolinreceptorn.

En tidigare studie på personer med schizofreni visade att EVP-6124 tolererades väl och att det hade signifikanta effekter på en rad elektrofysiologiska mått på hjärnfunktionens sensoriska behandling och arbetsminne.

Läs mer på PRNewswire.

Studie klar på 10 patienter för ett dopaminstabiliserande antipsykotikum utvecklad av Nobelpristagaren Arvid Carlsson. En ny typ av antipsykotikum, en dopaminstabiliserare OSU 6162 har utvecklats av Nobelpristagaren Arvid Carlsson och hans grupp. Den kan normalisera dopaminnivåerna i hjärnan genom sänka förhöjda nivåer och öka för låga nivåer.

En säkerhetsstudie på 10 patienter har avslutats i Uppsala. Sex av patienterna hade en allvarlig form av sjukdomen,som krävde institutionsvård och hade mycket dålig effekt av antipsykotika.

I 5 dagar fick de både antipsykotikum och OSU 6162. 50 % förbättrades under denna korta tid, vilket är ovanligt snabbt. Ingen ökning av negativa symptom noterades utan istället sade många att de kände sig bättre och märkte mindre ångest och rastlöshet. En patient fick medlet i 4 månader och kände under den tiden också förbättring av ångest och rastlöshet.

Resultaten är lovande. De talar för att den nya behandlingsprincipen kan hjälpa till att korrigera störningar i hjärnan som sjukdomen och ibland medicineringen mot den orsakar, säger Tommie Lundberg, läkare vid Psykiatriska kliniken och Uppsala universitets kliniska forskningscentrum i Västerås.

Samtidigt säger han att studien är liten och att det krävs fler och utökade prövningar på patienter innan det är möjligt att avgöra om OSU 6162 kan bli ett effektivt och säkert läkemedel i rutinbehandlingen av patienter med schizofreni.

Pharmacia som har rättigheterna till detta läkemedel har ännu inte beslutat om studierna skall fortsätta. Förutom OSU 6162 har Arvid Carlsson utvecklat ett liknande läkemedel ACR 16, som har en del ytterligare fördelar. ACR 16 kommer att testas på patienter i Sverige senare i år. Om 5 år eller något längre kan dopaminstabiliserare finnas på apoteken enligt Arvid Carlsson.

Kommentar:

Detta är en helt ny typ av antipsykotikum skilt från neuroleptika, som blockerar dopamin. Detta läkemedel normaliserar nivåerna av dopamin i hjärnan, vilket är perfekt vid schizofreni, då dopaminet tros vara både för högt och för lågt i skilda delar av hjärnan. Teoretiskt borde dopaminstabiliserare ge bättre effekt mot negativa symptom och inga extrapyramidala biverkningar. Denna studie är väldigt kortvarig och liten, men visar att kortsiktigt så har inga allvarliga biverkningar setts och effekten verkar komma snabbare.

Källa:

Uppsala Nya tidning

I Australien fick 33 unga män med svår schizofreni låga doser av det kvinnliga könshormonet östradiol under 2 veckor.

Inom 5 dagar hade de psykotiska symptomen reducerats med 60 %. Effekten påstås bero på att hormonet påverkar dopamin och serotoninomsättningen i hjärnan.

Östradiol kan inte ges till män under längre tid eftersom skapar feminisering. Men det finns selektiva östrogen modulatorer, som verkar enbart på hjärnan. Dessa kan reparera hjärnskador samt också hos äldre förbättra minnet.

Forskarna skall nu ansöka om tillstånd för en studie med ett sådant läkemedel vid schizofreni.

Kommentar:

Ett väldigt intressant fynd, som förmodligen inspirerats av att kvinnor har en mildare form av sjukdomen och därför en bättre prognos. Intressant vore också att undersöka om en blockerare av manligt könshormon, som Androcur kan förbättra psykotiska symptom. Androcur finns redan i Sverige och kan ges till män längre tid.

Källa:

Schizophrenia.com

En ny typ av läkemedel Ampakine skall nu testas på patienter med schizofreni. Ampakiner verkar på ett nytt ställe - det glutaminerga systemet i hjärnan. En ny typ av läkemedel Ampakine skall nu testas på patienter med schizofreni. Ampakinerna verkar inte som vanliga antipsykotika på dopamin- och serotoninomsättningen i hjärnan utan på det glutaminerga systemet.

Det glutaminerga systemet anses vara påverkat vid schizofreni och ämnen som påverkar det kan ge de flesta viktiga symptom vid schizofreni. Medan förhöjt dopamin i hjärnan t.ex. bara ger paranoia. Det kommer därför bli intressant att se resultatet av studien, eftersom teoretiskt kan det ge bättre effekt.

De tros också kunna påverka minne, inlärning och uppmärksamhet, som är påverkat vid schizofreni. Chansen att det hela misslyckas är 70 % i detta stadium, men de verkar ha ytterligare ämnen att då ta till. Studien med Ampakine görs av läkemedelsföretaget Organon. Företaget Cortex ligger bakom Ampakinerna

Källa:

Läkemedelsföretaget Cortex

Wikipedia

En ny undersökning från Australien tyder på att det kvinnliga hormonet östrogen kan lindra symptomen vid schizofreni.

Det är första gången, som det visas att östrogen minskar hallucinationer, vanföreställningar och tankestörningar.

Att östrogen har en skyddande effekt mot schizofreni har man misstänkt tidigare, eftersom kvinnor får sjukdomen i en lindrigare form och senare i livet än män.

102 kvinnor ingick i studien, som varade i 8 veckor och kvinnorna fick också antipsykotika.

De fick östrogen i form av plåster samt placeboplåster användes som jämförelse.

Enligt forskarna var det lika effektivt, som antipsykotika och påverkade dopamin och serotonin i hjärnan samt återskapade nervvävnad.

Resultatet är tillräckligt bra för att rekommendera denna behandling för kvinnor med schizofreni säger forskarna.

Läs också abc.net.

Förekomsten av inflammation vid schizofreni har lett till kliniska tester av antiinflammatoriska läkemedel och en utvärdering av 26 studier tydde på att acetylsalicylsyra, N-acetylcystein och östrogen hade signifikant effekt.

Andra studier tyder på att acetylsalicylsyra har effekt, liksom NSAID:n Celebra.

Detta tyder på att antiinflammatoriska läkemedel kan ha antipsykotisk effekt, men det kan vara så att inte alla med schizofreni har inflammation.

Vid studier på antipsykotisk effekt av antiinflammatoriska läkemedel bör helst kontroller innan göras att inflammation finns, så att läkemedlen verkligen kan ha effekt.

Sedan verkar det också som om inflammation föreligger vid akut psykos, men troligen inte annars.

Ytterligare studier krävs innan antiinflammatoriska läkemedel kan användas som tillägg till antipsykotika.

Läs mer hos Psychiatric Times.

schizofreni

En färsk klinisk studie antyder att kosttillskottet sarkosin förstärker effekten av antipsykotika rapporterar Biological Psychiatry.

Sarkosin är en naturligt förekommande aminosyra, som verkar på en typ av glutamatreceptorer i hjärnan (NMDA), som anses påverkade vid schizofreni.

Studien var liten, men dubbelblind och stödjer att sarkosin i kombination med antipsykotika kan förbättra kognition, minska positiva symptom, minska negativa symptom och öka total funktion statistiskt signifikant jämfört med placebo.

NMDA receptorerna anses viktiga vid schizofreni, då läkemedel, som blockerar denna receptor, som PCP och ketamin skapar psykotiska symptom, som liknar schizofreni.

Försök med att stimulera NMDA funktionen hos individer med schizofreni med glycin, D-serin och D-cykloserin har krävt höga doser, har haft modesta effekter och förefaller bara förbättra de negativa symptomen av sjukdomen och ej positiva symptom.

Sarkosin däremot verkar kräva lägre doser och förbättrar både positiva och negativa, som kognitiva symptom.

Studien är liten och fler större studier är nödvändiga för att klarlägga sarkosinets effekt vid schizofreni.

Källa:

Veritas Medicine

En undergrupp av personer med schizofreni har identifierats genom att undersöka hjärnan hos avlidna upptäcktes att 50 % hade mycket låga nivåer av adenosin A2A receptorn.

De som hade detta hade motoriska eller rörelse-störningar. De hittade också en epigenetisk orsak till varför receptorerna var färre.

Den här receptorn finns i basala ganglierna, som kontrollerar rörelserna och dessutom hämmar den aktiviteten av dopamin-2-receptorn, som antipsykotika blockerar.

Detta gör att kliniska studier planeras genom att identifiera de med brist på denna receptor och sedan behandla med en stimulerare av adenosin A2A-receptorn, så att t.ex lägre doser av antipsykotika kan användas.

Läs mer i MedicalXpress

En dopaminstabiliserare utvecklad av Nobelpristagaren Arvid Carlsson testas på patienter. Är en ny typ av antipsykotika, som borde ha mindre biverkningar. En helt ny typ av läkemedel mot schizofreni testas nu av Pharmacia.

Tidigare har antipsykotiska läkemedel blockerat dopaminreceptorerna, men detta läkemedel verkar genom att normalisera eller stabilisera dopaminet i hjärnan. Om dopaminet är för högt, så sänks det och om det är för lågt så höjs det till normalnivå.

Substansen OSU 6162 har preliminärt visat sig ha god antipsykotisk effekt. Studier på en förbättrad version ACR16 skall startas. Dessa läkemedel har framtagits av Carlsson Research, Göteborg, som är grundat av Nobelpristagaren Arvid Carlsson.

Kommentar:

Dopamin är bara en av flera förändringar i nervtrafiken i hjärnan vid schizofreni. Idag anses schizofreni vara både för höga och för låga nivåer av dopamin i skilda delar av hjärnan. Dessutom så anses ett annat system, det glutaminerga vara påverkat.

En normalisering av dopamin i hjärnan skulle teoretiskt lösa ett problem vid schizofreni och utan att skapa de biverkningar dagens antipsykotika har. Emellertid så återstår många års tester innan vi kan fullständigt värdera dessa nya läkemedel. Troligtvis kommer de inte lösa alla problemen vid schizofreni och läkemedel, som Ampakine, som griper in i det glutaminerga systemet kan också behövas i alla fall för vissa former av sjukdomen. Dagens antipsykotika ger ofullständig effekt hos 50 % och ingen effekt alls hos 15 %. Nya effektivare läkemedel är därför välkomna.

Carlsson Research har ambitionen att hitta liknande substanser för andra transmittorer i hjärnan. Om detta lyckas och om principen kommer att ge funktionsdugliga läkemedel, så är det nog en upptäckt av Nobelprisklass.

Källa:

Läkemedelsvärlden

 

Ett nytt preparat mot schizofreni (OMS824), som är en fosfodiesteras 10 hämmare (PDE10), har genomgått Fas 2a prövning och tolererades väl.

Preparatet gavs under 2 veckor endera till personer, som precis slutat med antipsykotika eller fortsatt med antipsykotika.

Fortsatta prövningar av preparatet skall inriktas på att testa preparatet ensamt eller som tillägg till antipsykotika mot kognitiva symptom, symptomförsämring och/eller otillräcklig effekt av dagens antipsykotika.

Läs mer hos News Medical.

Underkategorier