För de som har schizofreni med flera psykoser innebär minskning av antipsykotikadosen en ökad risk för återfall och medicinavbrott enligt en översiktsartikel baserad på 22 studier.

Lågdosbehandling gav 44 % ökad risk för återfall och 12 % ökad risk för medicinavbrott.

Risken för återfall var dubbelt så stor för gamla antipsykotika, som för nyare antipsykotika.

Antipsykotikadosen bör inte underskrida standarddosen då det kan öka risken för återfall i psykos och medicinavbrott.

Läs mer i PsychiatryAdvisor.

En sydkoreansk registerstudie med 1000 personer med behandlingsresistens mot antipsykotika har studerat dödligheten hos klozapin och olanzapin, då klozapins överlägsenhet nyligen ifrågasatts.

Olanzapin gav högre överlevnad vid psykiatriska inläggningar än klozapin.

Med tanke på risken för allvarliga negativa effekter kan clozapin användas mindre.

Då flera studier förespråkar överlägsen effekt av klozapin, rekommenderas ytterligare studier med större data.

Läs artikeln i Br J Psych Open.

En ny rapport från Läkemedelsverket visar att förskrivningen av beroendeframkallande läkemedel såsom bensodiazepiner och bensodiazepinbesläktade läkemedel har minskat mellan 2015-2019.

Samtidigt har förskrivningen av antihistaminer och melatonin ökat.

Läs mer hos Janusinfo.

En indisk studie på 100 personer tyder på att religiösa personer med schizofreni var bättre på att ta sin medicin är de icke-religiösa.

Studien varade dock bara en månad och 70 % jobbade, vilket är normalt i Indien medan Sverige 10 %.

Läs mer hos Medical Dialogues.

Läs original artikeln.

Personer som aldrig fått antipsykotika och schizofreni i första psykosen som fick antipsykotisk behandling upplevde viktökning och förbättring av kliniska symtom efter 8 veckors behandling i en kinesisk studie.

Läs mer i Healio.

En stor observationsstudie på 37000 amerikanska veteraner undersökte hur enskilda antipsykotika orsakade medicinavbrott.

Clozapine gav minst medicinavbrott, sedan kom depåinjektionerna Abilify Maintena, paliperidon (Xeplion, Trevicta) och Risperdal Consta.

Överraskande var att mer än ett antipsykotika gav färre avbrott än enbart olanzapin och även Risperdal Consta. vilket förklaras med att det är sista chansen och då avbryter man inte lika gärna.

Quetiapin gav 36 % fler inläggningar än olanzapin.

Läs mer hos Healio.

Randomiserade studier på sömnläkemedel har nästan alltid en uppföljningstid på bara 12–24 veckor.

Många patienter står dock på sömnmedel i flera år.

I en välmatchad amerikansk kohortstudie på medelålders kvinnor med samma grad av sömnproblem jämfördes, under två år, de som valde sömnmedel med de som inte gjorde det.

Ingen skillnad på grad av sömnbesvär kunde ses efter dessa två år.

Läs mer hos Janusinfo.

Den största metaanalysen av 137 olika studier på depåinjektioner vid schizofreni visade att återfall och inläggningar minskade jämfört med tablettbehandling.

Resultaten tyder på att depåinjektioner är bäst till de som inte kan sköta tablettbehandling.

Tidigare har behandlingsresultaten varit blandade och alla studier såg ingen fördel med depåinjektioner.

Användningen av depåinjektioner varierar mycket mellan olika länder från 6 % till 80 % (Sverige 30 %).

Läs mer hos The Mental Elf.

En studie på finska och svenska register på personer med schizoaffektiv visade att antipsykotika och särskilt Clozapine och depåinjektioner samt tillägg av humörstabiliserare minskade inläggningarna för psykos.

Bensodiazepiner och quetiapin/Seroquel gav ökad risk för inläggningar i psykos.

Ytterligare studier krävs eftersom schizoaffektiv finns i två former - depressiv och manisk.

Läs mer hos Psychiatric Times.

En studie har gjorts på hur blodfetter förändras när antipsykotika ger dålig effekt.

De med minst förbättring av symptom ökade 22 blodfetter inklusive 20 typer av triglycerider efter 37 dagar, medan personer med störst symptomförbättring hade inte samma ökning.

Fetterna som ökade är kopplade till diabetes och fettlever utan alkoholism.

Läs mer hos EurekAlert!

En studie i Taiwan under 2 år visar att depåinjektioner till nyinsjuknade minskar dödligheten och nästan halverar dödligheten i självmord jämfört med tablettbehandling.

Xeplion minskade dödligheten med 70 % medan Risperdal Consta (29 %) och Haldol depåinjektion (39 %).

Läs mer hos JAMA Psychiatry.

Underkategorier