Randomiserade kontrollerade utvärderingar (RCT) av antipsykotika representerar endast 20 % av individer med schizofrenispektrumstörningar.

Uteslutna  patienter med schizofrenispektrumstörningar har måttligt högre risker för inläggning på grund av psykoser under underhållsbehandling än RCT-patienter.

Dessa fynd föreslår framtida studier som riktar sig till alla patienter.

Att individer utesluts från RCT kan bero på kroppsliga sjukdomar och behandling med antidepressiva.

Läs mer hos HCPLive.

Avbrott i långtidsbehandling med opioider eller bensodiazepiner kan ge upphov till obehagliga abstinensreaktioner.

Om doserna inte varit påtagligt höga rör det sig dock inte om farliga reaktioner.

Vanliga symtom vid opioidabstinens är kallsvettningar, myalgi, snuva, diarré och dysfori.

Abstinens från bensodiazepiner domineras oftast av psykiska symtom som oro, insomni och irritabilitet, men kan också medföra takykardi, hypertoni och i extrema fall konfusion och delirium tremens, som vid svår alkoholabstinens.

Läs mer i Läkartidningen.

Den 1 januari höjs taket i högkostnadsskyddet för läkemedel med en 50-lapp.

Den nya gränsen för frikort blir 2 400 kronor, 50 kronor mer än vad beloppet var 2021.

Läs mer hos Dagens Medicin.

Professor Göran Sedvall vid Karolinska har hastigt avlidit i en ålder av 85 år.

Han gjorde viktiga insatser för att klarlägga rätt dosering av antipsykotika.

Innan gavs ofta höga doser t.ex 10 - 40 mg Haldol/dag medan han fann att rätt dosnivå var ofta 2-4 mg/dag, vilket minskade biverkningar och lidande.

Läs mer i Dagens Nyheter.

Färre svårt deprimerade patienter blir friska av narkosmedlet ketamin, jämfört med konventionell elektrokonvulsiv behandling, ECT.

Det visar den första randomiserade studien där metoderna jämförts.

Läs mer hos Dagens Medicin.

Nässprayen Spravato finns mot depression

Forskning tyder på att narkosmedlet ketamin kan ha effekt även mot andra psykiska besvär än depression.

Läs mer hos Läkemedelsvärlden.

Ketamin mot alkoholmissbruk är väldigt spännande och lovande, men är än så länge ganska oprövat.

Läs mer hos SVT.

Clozapine fanns inga resultat för

En metaanalys av publicerade randomiserade studier har gjorts för doseringen av antipsykotika vid återfall i psykos.

De flesta av dos-responskurvorna antydde att ED95 (nära maximal effektiv dos) kan vara i det låga till medelhöga intervallet för FASS-doser.

För de flesta antipsykotika med en platåformad dosresponskurva (det vanligaste mönstret) var ED95 lägre för negativa än positiva symtom, förutom för aripiprazol.

För olanzapin och quetiapin depåtablett (för negativa symtom) och ziprasidon (för positiva symtom) ökade dos-responskurvorna fortfarande i den övre delen av det undersökta dosintervallet, vilket ökade möjligheten att högre doser kunde vara mer effektiva.

Läs mer hos Psychiatric Times.

Lindha Holmqvist

Jag började äta Sertralin 2019, ett år då mycket hände omkring oss.

Jag gick samtidigt i samtalsterapi för att bearbeta händelser under barndomen.

När jag var ”friskförklarad” från mina trauman och de var tillräckligt bearbetade så upphörde samtalsterapin.

Men jag har fortsatt äta Sertralin för mitt mående och min ångest.

Det har jag gjort i två år nu.

Läs mer i RSMHBloggen.

Sömnläkemedlet zopiklon (Imovane) är fortfarande den vanligaste substansen vid självmord genom läkemedelsförgiftning.

Läs mer i Läkemedelsvärlden.

Under 2020 dog 822 personer av narkotika- och läkemedelsförgiftningar – 8 procent färre jämfört med året innan.

Främst var det suicid bland kvinnor som minskade.

Antalet överdoser, som är vanligast bland män, gick upp en aning efter en tidigare nedgång.

Närmare hälften av alla 822 dödsfall var olycksfallsförgiftningar, så kallade överdoser.

En mycket stor andel har psykiatriska diagnoser och har haft kontakt med psykiatrin.

Läs mer hos Socialstyrelsen.

Professor Kane tycker att depåinjektioner skall ges tidigare för att förhindra en försämring av sjukdomen. 

Det kommer snart risperidon i depåinjektion, som ges under huden - subkutant varje eller varannan månad.

Konstigt nog diskuterades ej missbrukare, som i Sverige bör få depåinjektion och Risperdal Consta.

Ett planerat driftstopp i helgen gör att det inte går att hämta ut receptförskrivna läkemedel under 15 timmar.

Det pågår från och med klockan 20.00 på kvällen lördagen den 27 november till och med klockan 11.00 söndagen den 28 november.

Under den tiden kommer det alltså inte att gå att hämta ut förskrivna läkemedel eller andra varor på recept vare sig på apoteken eller via e-handeln.

Läa mer hos Läkemedelsvärlden.

Underkategorier