De verkar positivare till nyare antipsykotika i depå eftersom risken för tardiv dyskinesi kan vara 80 % lägre.

Men de säger saknar man sjukförsäkring (USA). då blir det billiga Haldol depåinjektion.

Det finns studier som tyder på att depåinjektion ger mindre risk för tardiv dyskinesi pga jämn dosering kontra ojämn.

Läs mer hos MD.

USA har färre sorter depåinjektioner av gamla antipsykotika än vad vi har.

Andelen som får antidepressiva läkemedel fortsätter att öka.

Den högsta konsumtionen finns bland dem över 85 år, men den största ökningen har skett bland barn och unga.

Det visar ny statistik om läkemedel för 2018 från Socialstyrelsen.

2018 var det 7 procent av alla män och 13 procent av kvinnor som någon gång under året hämtat ut antidepressiva läkemedel.

Läs mer hos Socialstyrelsen.

Läs mer här.

Depåinjektioner har enorma fördelar och man vet säkert om medicinen tagits vid t.ex återfall.

Att mäta läkemedelskoncentrationen görs oftast inte vid återfall.

Att ge patienterna betalt om de tar depåinjektionen kan öka följsamheten (20 % avbryter depåinjektioner).

Läs mer hos MD.

I USA får bara 10 % depåinjektioner eller Clozapine, medan i Sverige 30 % av båda, så USA är sämre.

Efter återfall så är det så att effekten av antipsykotika kommer långsammare.

Ju fler återfall desto större risk att antipsykotikaeffekten uteblir.

Men en liten grupp kanske 10 % får inte återfall om medicineringen avbryts.

50 % av inläggningarna inom psykiatrin kan vara orsakad avbruten medicinering.

Depåinjektioner har fördelen att man säkert vet när medicinen inte tagits.

Läs mer hos Pharmacy Times.

Hur förhindra inläggning? Bästa sättet är att inte ha någon sjukförsäkring för då blir man aldrig inlagd (USA).

Avbruten medicinering är ett stort problem för all medicinering, men värre vid schizofreni pga nedsatt kognition och sjukdomsinsikt.

Men det verkar också att den avbryts pga upplevd dålig effekt, viktökning och rastlöshet.

För läkaren gäller att kontrollera biverkningarna och sätta in motåtgärder, som dossänkning, preparatbyte, så inte medicineringen avbryts pga biverkningar.

Men ett återfall är en katastrof för inläggningar idag är krishantering och varar bara några dagar, medan förr var man stabil och redo att återuppta livet efteråt.

Särskilt illa är det om eftervård saknas.

Läs mer hos MD.

Läs mer här.

Läs mer här.

Elisabeth Wallenius mfl
ordförande för Funktionsrätt Sverige

Möjligheten att kunna se hur ett läkemedel förskrivs över landet är central för att vi ska kunna avgöra om vården är jämlik.

Men en färsk dom innebär att läkemedelsstatistiken nu försämras. Det duger inte att hänvisa till forskningen, forskning är en omväg när möjligheten till löpande statistik finns.

Regeringen bör snarast hitta en lösning på situationen, uppmanar Funktionsrätt, SPF Seniorerna samt företrädare för Stiftelsen NEPI och Svenska Läkaresällskapet. 

Läs mer hos Dagens Samhälle.

De flesta antipsykotika bryts ner av cytokrom P450 (CYP) enzymer (främst CYP1A2, CYP2D6 och CYP3A4), medan andra CYP enzymer som CYP3A5 och CYP2C19 bryter ner bara ett fåtal. Generna för dessa enzymer är polymorfa (varierande), som gör att nedbrytningen av antipsykotika varierar mellan individer.

Fyra klasser efter enzymatisk effekt finns: svag, intermediär, normal och ultra-snabb.

I USA  finns dosrekommendationer efter CYP2D6 t.ex Clozapine, risperidon, aripiprazol, perfenazin (Trilafon) och Rxulti. Halva dosen skall tas för aripiprazol för CYP2D6 med svag nedbrytning för att förhindra överdosering.

I USA finns det flera kommersiella tester (PGx) för levernedbrytningen och även effekten av läkemedel.

Kliniska studier pågår för att avgöra hur bra dessa tester är för antipsykotikabehandling, men i ett fall gav Clozapine god effekt hos en man, som enligt gentesterna inte kunde använda Clozapine.

Gentester finns inte bara för levernedbrytningen  utan också för antipsykotikaeffekt och biverkningar (tardiv dyskinesi).

Läs mer hos Psychiatric Times.

Ett 70-tal narkotikaklassade tabletter har stulits från flera olika avdelningar på Brinkåsen i Vänersborg.

Läs mer hos P4 Väst.

Underkategorier