Vakna Läkemedelskommitté!

Haldol innehåller haloperidol och utvecklades i slutet av 50-talet mot kirurgisk chock. För 40 år sedan upptäcktes att det också hade effekt mot psykoser och schizofreni. Det ansågs kombinera god effekt med minimala biverkningar. Medlet var farmakologiskt renare, då det verkade på ett fåtal receptorer (ställen) i hjärnan till skillnad från övriga preparat. Detta skulle ge mindre risk för biverkningar. Haldol var också "starkare" än de andra preparaten och kunde ges i lägre dos och därför mindre belasta levern. Inte konstigt att Haldol, som hade så många fördelar blev så populärt.

Ja, det ansågs så bra att det blev jämförelsepreparat, när det kom nya antipsykotiska medel. Om det nya medlet hade mindre biverkningar än Haldol, så var det bättre än de tidigare antipsykotiska medlen. Zeldox, som kom förra året jämfördes med Haldol och var naturligtvis bättre ur biverkningssynpunkt. Även idag åtnjuter Haldol stort förtroende, då det rekommenderas av 20 läkemedelskommitteer i landet (se https://www.rek-listan.nu/), dvs nästan alla. Naturligtvis, så har det funnits kritiska röster mot Haldol både bland patienter och läkare.

I februari kom Cochrane, som utvärderar terapier, strikt vetenskapligt utifrån publicerade kliniska studier med en rapport om Haldol. Slutsatsen var att Haldol enbart skall användas i länder, där det inte finns något annat alternativ och att det har för mycket biverkningar jämfört med andra preparat. Det skall alltså inte användas i Sverige, då vi har en uppsjö av alternativ.

Det mesta blev fel med Haldol, men en sak var rätt, nämligen att effekten var god. Övriga fördelar, som mindre biverkningar, lägre dos och effekt på färre receptorer stämde inte. Felet med Haldol är att det för kraftigt blockerar dopaminet i hjärnan och därmed framkallar mer biverkningar, som Parkinsonliknande besvär, rastlöshet och ofrivilliga rörelser. Inga trevliga saker precis. Att det blev fel förklarar Cochrane med att de gamla kliniska studierna var bristfälliga vad gäller att mäta biverkningar.

Själv är jag förbluffad över att det tog 40 år att komma fram till detta och att även den stränga amerikanska kontrollmyndigheten FDA inte genomskådade felet (Cochrane poängterar det i förbigående). Vad lär vi oss av detta? Jo, att vården måste bli mer vetenskapligt grundad d.v.s evidensbaserad. 40 års klinisk erfarenhet leder inte alltid till korrekta beslut. Viska kommer därför att propagera för evidensbaserad psykiatri och vård. Vi vill vara ett föredöme för både vården och patientföreningar. Eftersom vårdens intresse för evidensbaserad medicin är ringa, så måste vi kunna det själva.

Ni som använder Haldol skall fortsätta med det, men ni bör diskutera preparatbyte nästa gång ni träffar er läkare. Det är viktigt att inte ge Haldol till nya patienter, då biverkningarna kan skrämma dem och göra dem ovilliga till att ta medicin överhuvudtaget.Detta kan då utestänga dem från den bästa hjälpen - antipsykotika, som finns idag mot sjukdomen.

Hur mycket Haldol används idag? I Sverige får ungefär var tionde person med schizofreni Haldol. Läkemedelskommitteen i Jämtland rekommenderar inga antipsykotiska läkemedel och därmed officiellt inte Haldol. Samtidigt är en medlem och Professor från Umeå, också medlem i kommitteen i Västerbotten, som rekommenderar Haldol. Haldol kanske är sanktionerat trots allt? Eftersom nästan alla läkemedelskommitteer i landet rekommenderar Haldol, så gör säkert kommitten här det också i praktiken. Naturligtvis är det inte bra att läkemedelskommitteen utelämnar preparatgrupper, då det skapar osäkerhet. Det kan också ifrågasättas om kommitteen egentligen har fullgjort sitt uppdrag. Många av oss kanske tolkar kommittens ointresse av att kvalitetssäkra vår läkemedelsbehandling, som ytterligare ett bevis för den diskriminering vi utsätts för. Läkemedelskommitten bör därför klargöra, vilka antipsykotiska medel, som rekommenderas i länet!!

En sådan här sak borde väcka uppmärksamhet tycker man. Men icke, varken fackpress, läkemedelskommitteer, myndigheter verkar agera. Viska föreslår därför att Läkemedelskommitten går ut med information om den omvärdering, som skett av medlet och att det inte bör användas längre.Det finns bättre läkemedel till samma pris och att man gjort fel i 40 år rättfärdigar inte den 5 år långa bromssträcka, som normalt finns inom vården vad gäller terapibyten.

Fotnot: Cochranes utlåtande kan läsas på www.cochraneconsumer.com Sök efter haloperidol. Titeln är: Haloperidol versus placebo against schizophrenia.

Du har inte rätt att posta kommentarer